Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 43/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2017-06-27

Sygn. akt III RC 43/17

POSTANOWIENIE

Dnia 27 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Łańcucie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie :

Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin

Protokolant: Natalia Cyran

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2017 roku w Łańcucie

na rozprawie

sprawy

z powództwa małoletnich M. S. i D. S. działających przez przedstawiciela ustawowego – matkę S. P.

przeciwko A. S.

o alimenty

postanawia

1.  umorzyć postępowanie w sprawie,

2.  nie obciążać pozwanego A. S. kosztami sądowymi

UZASADNIENIE

postanowienia Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 27 czerwca 2017 r.

Przedstawiciel ustawowy S. P. działając w imieniu małoletnich powodów M. S. i D. S. wniósł o zasądzenie alimentów od pozwanego A. S. na rzecz małoletniego M. S. w kwocie 700 zł miesięcznie i na rzecz małoletniego D. S. w kwocie 600 zł miesięcznie, łącznie 1300 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia powództwa, tj. od 9 maja 2017 wraz z ustawowymi odsetkami
w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Żądanie zostało uzasadnione tym, że matka w całości realizacje swój obowiązek alimentacyjny wobec dzieci poprzez osobiste starania o ich utrzymanie i wychowanie. Pozwany zaś nie uczestniczy w opiece nad synami. Przekazuje na ich utrzymanie kwotę łącznie 700 zł miesięcznie, przy czym środki te przelewa w różnych terminach.

Pozwany A. S. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo do kwoty 400 zł miesięcznie na rzecz małoletniego M. S. i do kwoty 300 zł miesięcznie na rzecz małoletniego D. S., łącznie 700 zł miesięcznie, wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Zarzucił zawyżenie przez matkę powodów miesięcznych kosztów utrzymania dzieci w kwocie po 1100 zł na każde z nich. Wskazał, iż mieszka ona nie tylko z synami, ale także z innymi domownikami, wobec czego koszty związane z utrzymaniem domu przypadające na małoletnich powodów są zdecydowanie niższe niż wskazane w uzasadnieniu pozwu.

Na rozprawie w dniu 27 czerwca 2017 r., przedstawiciel ustawowy małoletnich powodów ograniczył żądanie pozwu do kwoty 450 zł miesięcznie na rzecz małoletniego M. S. i do kwoty 350 zł miesięcznie na rzecz małoletniego D. S., to jest łącznie z kwoty 1300 zł do kwoty 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 lipca 2017 r. wraz z ustawowymi odsetkami
w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat i w pozostałej części cofnął pozew.

Pozwany A. S. wyraził zgodę na częściowe cofnięcie pozwu ponad kwotę łącznie 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 lipca 2017 r. i wyraził gotowość zawarcia ugody.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni powodowie M. S. urodzony (...) i D. S. urodzony (...) pochodzą z byłego związku nieformalnego S. P. i A. S..

dowód: - odpisy skrócone aktów urodzenia k. 6

Powód M. S. ma 4,5 lat, zaś D. S. liczy 21 miesięcy. Obaj są zdrowi i rozwijają się prawidłowo. Pozostają pod opieką matki w domu.

dowód: - przesłuchanie informacyjne przedstawiciela ustawowego małoletnich powodów S. P. k. 31

Matka powodów S. P. liczy 35 lat. Posiada wyuczony zawód technika technologa żywienia zbiorowego. Jest zdrowa. Nie pozostaje w żadnym związku. Otrzymuje zasiłek wychowawczy w kwocie 400 zł miesięcznie, zasiłki rodzinne w wysokości po 95 zł miesięcznie na każde dziecko, oraz świadczenie wychowawcze w kwocie po 500 zł miesięcznie na dwoje synów. Wysokość uzyskiwanych przez nią świadczeń wynosi 1590 zł miesięcznie.

dowód: - kopie decyzji Wójta Gminy Ż. k. 12 – 14, 15 – 16

Matka powodów mieszka ze swoją matką K. P. i bratem I. P.. Wszyscy partycypują w kosztach utrzymania domu. Matka S. P. otrzymuje emeryturę w kwocie 1150 zł netto miesięcznie, a brat – rentę chorobą w kwocie 640 zł netto miesięcznie.

dowód: - przesłuchanie informacyjne przedstawiciela ustawowego małoletnich powodów S. P. k. 32

Matka powodów nie jest zobowiązana do spłaty pożyczek ani kredytów. Jest właścicielką pięciopokojowego domu jednorodzinnego, położonego w Ż., otrzymanego w drodze darowizny od matki oraz gospodarstwa rolnego, które nie jest uprawiane. Nie czerpie z niego żadnych dochodów.

dowód: - przesłuchanie informacyjne przedstawiciela ustawowego małoletnich powodów S. P. k. 32

Pozwany A. S. ma 39 lat. Z zwodu jest ślusarzem mechanikiem. Jest zdrowy. Poza małoletnimi powodami nie ma innych dzieci na utrzymaniu. Nigdy nie pozostawał w związku małżeńskim.

Podejmuje prace dorywcze w firmie (...) w Ł., jako pomocnik budowalny, z których uzyskuje dochody w kwocie średnio 1200 – 1400 zł miesięcznie. Pracuje 3 – 4 dni w tygodniu.

Jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,60 ha, położonego w K.. Część gospodarstwa wydzierżawia, a jeden hektar uprawia samodzielnie. Otrzymuje dotacje unijne w kwocie około 1100 zł rocznie. Opłaca składki do KRUS-u w wysokości 131 zł miesięcznie.

dowód: - kopia pisma KRUS Oddział (...) w R. k. 23

- przesłuchanie informacyjne pozwanego A. S.
k. 32

Pozwany jest właścicielem domu jednorodzinnego, o powierzchni około 100 metrów kwadratowych, położonego w K., na działce o powierzchni 7 arów. Hoduje 5 kaczek i 6 kur.

Mieszka z matką Z. S., która ma 74 lata i otrzymuje emeryturę w kwocie 980 zł netto miesięcznie.

dowód: - przesłuchanie informacyjne pozwanego A. S.
k. 32

Pozwany regularnie alimentuje dzieci w kwocie łącznie 700 zł miesięcznie.

dowód: - kopie przelewów k. 26 - 28

- przesłuchanie informacyjne przedstawiciela ustawowego małoletnich powodów S. P. k. 31 - 32

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei zgodnie z art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie (art. 135 § 2 kro).

W przedmiotowej sprawie strony zawarły ugodę, mocą której pozwany zobowiązał się alimentować małoletniego powoda M. S. w kwocie 450 zł miesięcznie i małoletniego D. S. w kwocie 350 zł miesięcznie, łącznie 800 zł miesięcznie, poczynając od dnia 1 lipca 2017 r. z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

Sąd uznał ugodę za dopuszczalną albowiem odpowiada ona usprawiedliwionym potrzebom uprawnionych do alimentów oraz możliwościom majątkowym i zarobkowym zobowiązanego.

Należy podkreślić, że pozwany na bieżąco alimentował dzieci w kwocie łącznie 700 zł miesięcznie. Po raz ostatni alimenty w takiej wysokości przekazał za czerwiec 2017 roku.

Małoletni powodowie liczą 4,5 lat oraz 21 miesięcy. Obaj są zdrowi i pozostają pod opieką matki w domu, której łączne dochody w postaci: zasiłku wychowawczego, zasiłków rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych, wynoszą 1590 zł miesięcznie. Po doliczeniu alimentów w wysokości 800 zł miesięcznie, wzrosną do kwoty 2390 zł miesięcznie.

Matka powodów mieszka ze swoją matką i bratem, w związku z czym nie jest zobligowana do samodzielnego ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem domu.

W ocenie sądu, wskazane przez matkę powodów, koszty miesięcznego utrzymania dzieci są zawyżone albowiem nie ma potrzeby, aby na zakup odzieży i obuwia dla każdego z nich wydawała po 250 zł miesięcznie (łącznie 500 zł miesięcznie), podczas gdy młodszy z chłopców może korzystać z odzieży i obuwia po starszym bracie. Ponadto rachunki domowe powinny być dzielone nie tylko na matkę powodów i jej dzieci, ale także na pozostałych domowników, to jest: babkę i wujka małoletnich.

Pozwany podejmuje prace dorywcze, z których uzyskuje dochody rzędu 1200 – 1400 zł miesięcznie. Ich wysokość uzależniona jest od warunków atmosferycznych i liczby zleceń. Przepracowuje on 3 – 4 dni tygodniowo. Jest także właścicielem gospodarka rolnego i w związku z tym otrzymuje dotacje unijne w wysokości około 1100 zł rocznie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, a przede wszystkim zakres usprawiedliwionych potrzeb powodów związanych z ich wiekiem i dobrym stanem zdrowia oraz możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego (art. 133 § 1 kro, art. 135 § 1 i kro), Sąd uznał, że ugoda zawarta między stronami na rozprawie w dniu 27 czerwca 2017 r. nie jest sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego ani nie zmierza do obejścia prawa.

Konsekwencją zawarcia ugody było umorzenie postępowania na podstawie art. 355 § 1 kpc, gdyż wydanie wyroku w sprawie stało się zbędne.

Kierując się treścią art. 102 kpc nie obciążono pozwanego kosztami sądowymi należnymi na rzecz Skarbu Państwa, od ponoszenia których strona powodowa jest zwolniona z mocy ustawy bowiem pozwany na bieżąco alimentował dzieci w kwocie łącznie 700 zł miesięcznie. Na skutek ugody alimenty te podwyższono łącznie o 100 zł miesięcznie, to jest do kwoty 800 zł miesięcznie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lucyna Dąbek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Orlewska-Wolanin
Data wytworzenia informacji: