Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
163

I C 21/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-02-08

Data publikacji: 2018-02-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 21/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faff Protokolant: Beata Młynek po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku S.A. z siedzibą w W. przeciwko T. B. o zapłatę 6.281,17 zł I./ zasądza od pozwanej T. B. na rzecz powoda (...) Banku S.A. z siedzibą w W. kwotę 6.281,17 zł (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden zł
Czytaj więcej»

I C 32/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-11-14

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 32/12 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 7.11.2017r. Pozwem z dnia 3.02.2012r. powód A. G. (1) , zastępowany przez pełnomocnika adwokata M. O. , domagał się uznania pozwanej H. G. za niegodną dziedziczenia po zmarłej matce stron B. G. oraz zasądzenia od pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu podano, iż pozwana przywłaszczyła rentę spadkodawczyni, a nadto wykorzystując chorobę, nieporadność i niedołęstw
Czytaj więcej»

I C 74/15

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-06-23

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 74/15 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 23 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa A. C. , D. C. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.13:40 zakończono o godz. 13:55 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód D. C. - osobiście. Powódka nie stawiła się prawidłowo zawiadomiona. Staje peł
Czytaj więcej»

I C 96/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. . I C 96/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 21 lutego 2018 r Powódka L. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu domagała się zasądzenia od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 41.000 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1.04.2016 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie pozwu powódka podała że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość sumy którą strona pozwana winna wypłacić powódce jako osobie uposażonej z tytułu umowy ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

I C 177/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-12

Data publikacji: 2018-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 177/17 Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 25.09.2017 r. Pozwem z dnia 23.02.2017 roku powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego A. B. kwoty 3.236,79 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż pozwany nie
Czytaj więcej»

I C 190/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-04-14

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 190/14 PROTOKÓŁ - wypis z protokołu- Dnia 14 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. Sądowy Jadwiga Welc na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa P. A. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.12:50 zakończono o godz. 13,10 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powódka P. A. - osobiście. P. . Powódki nie stawił się zawiadomiony prawidłowo. Za pozwanego Towar
Czytaj więcej»

III RC 15/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2019-03-27

Data publikacji: 2019-03-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku S ądu Rejonowego w Ł. z dnia 26 marca 2018 r. M. S. (1) działając jako przedstawiciel ustawowy małoletnich powodów B. – L. S. i R. - E. S. wniosła o zasądzenie od pozwanych H. S. i S. S. alimentów w kwotach po 500 zł miesięcznie na rzecz małoletniego B. – L. S. i w kwotach po 450 zł miesięcznie na rzecz małoletniej R. - E. S. , poczynając od dnia wniesienia powództwa, tj. od 26 stycznia 2018 roku wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z ra
Czytaj więcej»

III RC 25/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2018-01-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 25/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Cyran po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawyz powództwa małoletniej K. B. działającej przez przedstawiciela ustawowego - matkę M. R. przeciwko D. B. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty zasądzone wyrokiem Sądu Rej
Czytaj więcej»

III RC 39/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 39/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Maciej Wawrzkiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko S. Z. o podwyższenie alimentów 1 podwyższa alimenty ustalone w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Łańcucie dnia 30 sierpnia 2012 roku, sy
Czytaj więcej»

III RC 39/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-26

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 8 września 2017 roku Powódka E. Z. wniosła o podwyższenie na swoją rzecz alimentów od pozwanego S. Z. z kwoty 500 złotych do kwoty 900 złotych miesięcznie, poczynając do dnia wniesienia pozwu, to jest od 20 kwietnia 2017 roku wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. Żądanie zostało uzasadnione wzrostem usprawiedliwionych potrzeb powódki związanych z jej stanem zdrowia oraz niemożnością ich zaspokajani
Czytaj więcej»