Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
180

I C 378/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 378/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko (...) S.A. zs. w W. o zapłatę I . zasądza od pozwanego (...) S.A. zs. w W. na rzecz powoda M. W. (1) kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia
Czytaj więcej»

I C 405/14

postanowienie, protokół

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 405/14 PROTOKÓŁ -wypis z protokołu- Dnia 16 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant: sekr. sądowy Justyna Bester - Babka na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa M. H. przeciwko Towarzystwo (...) zs. w W. o zapłatę Posiedzenie rozpoczęto o godz.11:00 zakończono o godz. 11.15 Po wywołaniu sprawy stawili się: Powód M. H. nie stawił się – prawidłowo zawiadomiony Staje pełnomocnik powoda apl. adwokack
Czytaj więcej»

I C 421/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-10-10

Data publikacji: 2019-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. akt I C 421/18 UZASADNIENIE Powód Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w W. wniósł do tutejszego Sądu pozew przeciwko G. D. , w którym domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 13.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12.10.2008 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie swojego roszczenia powód podniósł iż w dniu 31.05.1998 r pozwany kierując motocyklem marki W. (...) o nr rejestracyjnym (...) nie zachował należytej ostrożności, zjechał
Czytaj więcej»

I Ns 209/17

postanowienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-16

Data publikacji: 2018-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 209/17 POSTANOWIENIE Dnia 16 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Grażyna Worek Protokolant : sekretarz sądowy Justyna Bester - Babka po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2018r. w Łańcucie na rozprawie sprawy z wniosku Z. L. (1) z udziałem Z. L. (2) , I. L. , B. T. , Z. B. , A. S. , T. K. , M. M. (1) , J. K. , K. K. , P. K. o stwierdzenie nabycia spadku po W. L. p o s t a n a w i a : I stwierdzić, że spadek po W. L. synu
Czytaj więcej»

II K 287/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 287/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Łańcucie II Wydział Karny w składzie : Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Renata Jucha Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Jucha w obecności Asesora Prokuratury Rejonowej w Łańcucie - K. N. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 października 2017 r. sprawy karnej A. G. syna M. z d. S. ur. (...) w P. skazanego prawomocnymi wyrokami: 1. Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 29 marca 20
Czytaj więcej»

II K 287/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-01-16

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt II K 287/17 UZASADNIENIE wyroku łącznego z dnia 13 października 2017 r. Wnioskiem z dnia 21 sierpnia 2017 r. skazany A. G. zwrócił się o wydanie wobec niego wyroku łącznego z powołaniem się na fakt prawomocnego skazania wyrokami Sądu Rejonowego w Łańcucie wydanymi w sprawach o sygn. akt II K 53/16 i II K 61/17. Sąd ustalił co następuje: Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 29 marca 2016 r. sygn. akt II K 53/16 A. G. został skazany za przestępstwo z art. 207§1kk popełn
Czytaj więcej»

II K 291/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-07-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 291/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie, II Wydział Karny w składzie : Przewodnicząca - Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Blajer Protokolant – st. sekr. sąd. Alicja Kleparska pod nieobecność Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łańcucie --- po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 roku, 13 stycznia 2017 roku, 21 lutego 2017 roku, 16 marca 2017 roku, 20 lipca 2017 roku i 24 października 2017 roku na rozprawie sprawy karnej
Czytaj więcej»

I C 96/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-01

Data publikacji: 2018-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

S. . I C 96/17 Uzasadnienie wyroku z dnia 21 lutego 2018 r Powódka L. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu domagała się zasądzenia od strony pozwanej (...) SA z siedzibą w W. kwoty 41.000 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 1.04.2016 r do dnia zapłaty, oraz zasądzenia kosztów niniejszego postępowania. Na uzasadnienie pozwu powódka podała że dochodzona pozwem kwota stanowi równowartość sumy którą strona pozwana winna wypłacić powódce jako osobie uposażonej z tytułu umowy ubezpieczenia na
Czytaj więcej»

III RC 123/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-03-02

Data publikacji: 2018-06-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III RC 123/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Łańcucie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Małgorzata Orlewska-Wolanin Protokolant: Natalia Cyran po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2018 roku w Łańcucie na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko A. B. o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny 1 zasądza od pozwanej A. B. na rzecz powoda J. B. kwotę 300 zł (trzysta złotych) miesięcznie
Czytaj więcej»

III RC 123/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łańcucie

Data orzeczenia: 2018-05-07

Data publikacji: 2018-06-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 2 marca 2018 r. Powód J. B. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanej A. B. (1) kwoty 500 zł miesięcznie tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, poczynając od dnia wniesienia powództwa, tj. od 25 października 2017 r. wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Nadto powód, z ostrożności procesowej, wniósł o nieobciążan
Czytaj więcej»